สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงพาลินี  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อารามพระ
3. เด็กหญิงวิสุดา  อุปเต
 
1. นางพรรณทิพา  อินทะมน
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงการญา  หอมพันนา
2. เด็กหญิงปาริมา  ระวิไชย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ประุทุมฝาย
 
1. นางพรรณทิพา  อินทะมน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรพลอย  คงพัฒน์
2. เด็กหญิงธิติมา  วงบ้านดู่
3. เด็กหญิงสุภาพร  วรติยะ
 
1. นางพรรณทิพา  อินทะมน